ΗΥ-120: Ψηφιακή Σχεδίαση
Φθινόπωρο 2003
Τμ. Επ. Υπολογιστών
© Πανεπιστήμιο Κρήτης

Πρόγραμμα Διαλέξεων και Εργαστηρίων (κατά προσέγγιση)

Βδ.Ημ.Ημερομ. Θέμα:

 1.1 (22/9)  Καλωσόρισμα, εισαγωγικά
 1. (25-26/9) --Εργ.0: γνωριμία με LED's και διακόπτες

 1.1b (13/10) Αναλογικά & ψηφιακά συστήματα, διακόπτες
 1.2 (15/10) διακόπτες, λογικές πρ. ΚΑΙ-Ή-ΟΧΙ, πιν.αληθείας
 2.1 (16/10) XOR, αποκωδικοπ., αριθμός συνδυασμών
  (20-24/10)--Εργ.1: AND-OR-NOT με pushbuttons, XOR, 2-4 dec.w.DPDT

 2.2 (20/10) πολυπλέκτες, Ηλεκτρονόμοι
 2.2b (22/10) Ανάδραση, δισταθή/ταλαντωτές, flip-flop ηλεκτρονόμου
  (27-31/10)--Εργ.2: mux4, relays, 3-8 dec., relay RS FF, oscillator

 3.1 (23/10) Karnaugh 2-var., Abcd-7seg.d., gate symbols, relay gates
 3.2 (27/10) CMOS transistors, CMOS gates
       --Εργ.3: AND_OR_NOT chips, 0123_to_7seg. (relay, gates)

 4.1  (3/11) Dec_mux from gates, Μνήμη, Karnaugh 3-4 εισόδων,
 4.2  (5/11) Karnaugh 3-4 εισόδων, Άλγερβα Boole (μέρος 1)
       --Εργ.4: gate_dec, gate_Mux, Μνήμη ηλεκτρονόμων 4x1

 5.1 (10/11) Άλγερβα Boole (μέρος 2), Δυαδικοί Αρ., Οκταδικό/Δεκαεξαδ.
 5.2 (12/11) Πρόσθεση Δυαδικών, Ημιαθροιστές, Αθροιστές, mul 2**i
       --Εργ.5: αθροιστής 1-bit από AND-OR-XOR, counting ckt.

 6.1 (13/11) mul/div/mod 2**i, wrap-around, 2's complement, signed add
 6.2 (19/11) αντίθετο αριθμού, προσθαφαιρέτες, flip-flop από 2 NOT
       --Εργ.6: multi-bit ADD/SUB. 2 NOT --> FF

 7.1 (24/11) Flip-flops τύπου RS και D, διαγράμματα χρονισμού
 7.2 (26/11) καταχωρητής ολίσθησης, Διφασικό ρολόϊ, *Επανάληψη*.
 --- Σάββατο 29/11 ===== ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ===
       --Εργ.7: RS FF -> D FF, διφασικά ρολόγια, καταχ. ολίσθησης

 8.1  (1/12) Accumulator, Διφασικό ρολόϊ
 8.2  (3/12) Μετρητής από καταχ+αθρ., Ακμοπυροδ/master-sl., debouncing
       --Εργ.8: load/inc/dec/noop counter, 2-phi/master-slave

 9.1  (8/12) Τρικατάστατοι οδηγητές, λεωφόροι (buses), SRAM intro.
 9.2 (10/12) SRAM: εσωτ.δομή, εξωτ.interface, multi-chip memory sys.
       --Εργ.9: Λεωφόροι (buses), μνήμες SRAM

10.1 (15/12) FSM: μετρητής, φώτα κυκλοφορίας, delay/throughput/fairness
10.2 (17/12) FSM: σειριακή επικοινωνία, Huffman code receiver.
       --Εργ.10: FSM's

 ====== Προβλέψεις: ======

11.1 (12/1) Επεξεργ: accumulator, data memory, instr.mem, PC
11.2 (14/1) Επεξεργ: simple program, combinatorial control, jump

12.1 (19/1) Επεξεργαστής: branch, add indexed
12.2 (21/1) control FSM, IC fab, ταχύτητα-κατανάλωση


Up to the Home Page of CS-120
 
© copyright University of Crete, Greece.
Last updated: 8 Jan. 2004, by M. Katevenis.