ΗΥ-120: Ψηφιακή Σχεδίαση
Φθινόπωρο 2004
Τμ. Επ. Υπολογιστών
© Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τελική Εξέταση

Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2005, 9:05 - 12:00 π.μ.Κανονισμοί Εξέτασης:Εξεταστέα Ύλη:

Αίθουσες Εξέτασης, ανά Φοιτητή:

Ανάλογα με το επώνυμό του, κάθε φοιτητής πρέπει να εξεταστεί σε συγκεκριμένη αίθουσα, όπως καθορίζει ο παρακάτω κατάλογος. Αλλαγές αίθουσας μπορεί να κάνει μόνον ο επιτηρητής της εξέτασης ή ο διδάσκων του μαθήματος. Οιαδήποτε άλλη αλλαγή ή λανθασμένη αίθουσα εξέτασης συνεπάγεται μηδενισμό στην εξέταση.


Up to the Home Page of CS-120
 
© copyright University of Crete, Greece.
last updated: 17 Jan. 2005, by M. Katevenis.