ΗΥ-120: Ψηφιακή Σχεδίαση
Φθινόπωρο 2005
Τμ. Επ. Υπολογιστών
© Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τελική Εξέταση

Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2006, 9:05 - 12:00 π.μ.

Κανονισμοί Εξέτασης:

Εξεταστέα Ύλη:

Αίθουσες Εξέτασης, ανά Φοιτητή:

Ανάλογα με το επώνυμό του, κάθε φοιτητής πρέπει να εξεταστεί σε συγκεκριμένη αίθουσα, όπως καθορίζει ο παρακάτω κατάλογος. Αλλαγές αίθουσας μπορεί να κάνει μόνον ο επιτηρητής της εξέτασης ή ο διδάσκων του μαθήματος. Οιαδήποτε άλλη αλλαγή ή λανθασμένη αίθουσα εξέτασης συνεπάγεται μηδενισμό στην εξέταση.


Up to the Home Page of CS-120
 
© copyright University of Crete, Greece.
last updated: 10 Jan. 2006, by M. Katevenis.