ΗΥ-225: Οργάνωση Υπολογιστών
Άνοιξη 2004
Τμ. Επ. Υπολογιστών
© Πανεπιστήμιο Κρήτης

Βιβλιοθήκη Δομικών Στοιχείων σε Verilog

γιά τις Ασκήσεις 10-13 της Υλοποίησης Επεξεργαστή.
[Exercises 10. Datapath, and onwards] [printer version - PDF]

Γιά τις σειρές ασκήσεων 10 έως και 13 που αφορούν την υλοποίηση του επεξεργαστή θα χρησιμοποιήσετε τη βιβλιοθήκη έτοιμων δομικών στοιχείων που βρίσκεται στο αρχείο

~hy225/verilog/lib/lib10.v
και η οποία περιέχει τα παρακάτω modules.

1.   RegLd (Καταχωρητής)

module RegLd (q, d, lden, clk);
Είναι ο τυπικός ακμοπυροδότητος καταχωρητής, τύπου D, με επίτρεψη φόρτωσης (load enable).
Παράμετροι - Πόρτες:
N
Παράμετρος: το πλάτος του καταχωρητή, σε bits.
q
Εξοδος (N bits): έξοδος δεδομένων.
d
Είσοδος (N bits): είσοδος δεδομένων.
lden
Είσοδος (1 bit): έλεγχος επίτρεψης φόρτωσης (load enable) θετικής πολικότητας (1: φόρτωσε, 0: κράτα τα παλαιά περιεχόμενα).
clk
Είσοδος (1 bit): ρολόϊ θετικής ακμοπυροδότησης. Οι είσοδοι d και lden πρέπει να έχουν σταθεροποιηθεί τουλάχιστο 0.2 ns (χρόνος προετοιμασίας, set-up time) πριν τη θετική ακμή του ρολογιού. Ο χρόνος κρατήματος (hold time) είναι 0.1 ns. Η έξοδος q αλλάζει τιμή το ταχύτερο μετά από 0.1 ns και το αργότερο μέτα από 0.2 ns (ελάχιστη και μέγιστη καθυστέρηση εξόδου) από τη θετική ακμή του ρολογιού (όταν lden=1). Παρατηρήστε ότι οι παραπάνω χρόνοι ικανοποιούν την παρακάτω συνθήκη (συνήθη σε ακολουθιακά κυκλώματα): η ελάχιστη καθυστέρηση εξόδου (η οποία ονομάζεται και contamination delay) είναι μεγαλύτερη ή ίση από το χρόνο κρατήματος.
Παράδειγμα χρήσης:
RegLd #32 pcreg (pc, nxtpc, pcld, clk);

2.   Mux2, Mux4, Mux8 (Πολυπλέκτες)

module Mux2 (out, in0, in1, sel);
module Mux4 (out, in0, in1, in2, in3, sel);
module Mux8 (out, in0, in1, in2, in3, in4, in5, in6, in7, sel);
Πολυπλέκτες 2-σε-1, 4-σε-1, και 8-σε-1 αντίστοιχα.
Παράμετροι - Πόρτες:
N
Παράμετρος: το πλάτος του πολυπλέκτη, σε bits.
out
Εξοδος (N bits): πολυπλεγμένη έξοδος. Η καθυστέρηση της εξόδου, σε σχέση με την τελευταία αλλαγή της εισόδου επιλογής (sel) ή της επιλεγμένης (με βάση το sel) εισόδου δεδομένων (inX) είναι το πολύ 0.2 ns στο Mux2, 0.3 ns στο Mux4, και 0.4 ns στο Mux8.
in0
Είσοδος (N bits): είσοδος που επιλέγεται όταν sel=0.
in1
Είσοδος (N bits): είσοδος που επιλέγεται όταν sel=1.
...
...
in7
Είσοδος (N bits): είσοδος που επιλέγεται όταν sel=7.
sel
Είσοδος (1 bit στο Mux2, 2 bits στο Mux4, 3 bits στο Mux8): είσοδος επιλογής.
Παράδειγμα χρήσης:
Mux2 #32 muxaddr (ma, pc, ALUout, IorD);

3.   ALU (Αριθμητική-Λογική Μονάδα)

module ALU (out, inA, inB, op);
Απλή αριθμητική/λογική μονάδα. Εκτελεί πρόσθεση ή αφαίρεση ακεραίων (συμπλήρωμα ως προς 2, 2's complement), ή τις λογικές πράξεις AND/OR.
Παράμετροι - Πόρτες:
N
Παράμετρος: το πλάτος της αριθμητικής/λογικής μονάδας, σε bits.
out
Εξοδος (32 bits): έξοδος δεδομένων. Η καθυστέρηση της εξόδου, σε σχέση με την τελευταία αλλαγή των εισόδων (δεδομένα ή επιλογή), είναι το πολύ 1.5 ns.
inA
Είσοδος (32 bits): πρώτη είσοδος δεδομένων.
inB
Είσοδος (32 bits): δεύτερη είσοδος δεδομένων.
op
Είσοδος (2 bits): είσοδος επιλογής πράξης:
00
πρόσθεση: out = inA + inB.
01
αφαίρεση: out = inA - inB.
10
bitwise OR: out = inA OR inB.
11
bitwise AND: out = inA AND inB.
Παράδειγμα χρήσης:
ALU #32 alu0 (ALUarith, ALUinA, ALUinB, ALUop);
 

4.   Memory (Μνήμη)

module Memory (ren, wen, addr, din, dout);
Γρήγορη ασύγχρονη μνήμη εντολών/δεδομένων.
Πόρτες:
ren
Είσοδος (1 bit): ενεργοποίηση ανάγνωσης (read enable).
wen
Είσοδος (1 bit): ενεργοποίηση εγγραφής (write enable).
addr
Είσοδος (32 bits): διεύθυνση προσπέλασης. Η διεύθυνση αναφέρεται σε bytes (byte-addressable). Δεδομένου ότι εμείς έχουμε μόνο λέξεις στην υλοποίησή μας, τα δύο LS bits της διεύθυνσης αυτής πρέπει να είναι μηδέν, και η πραγματική προσπέλαση γίνεται με τα 30 MS bits. Για πρακτικούς λόγους, κατά την προσομοίωση, υλοποιούνται μόνο οι πρώτες 1024 λέξεις της μνήμης. Επομένως, τα 20 MS bits της διεύθυνσης πρέπει να είναι μηδέν.
din
Είσοδος (32 bits): είσοδος δεδομένων προς εγγραφή.
dout
Εξοδος (32 bits): εξοδος δεδομένων ανάγνωσης.
Παράδειγμα χρήσης:
Memory mem (memRd, memWr, ma, B, md);
Η μνήμη είναι ασύγχρονη, δηλαδή ο χρονισμός των προσπελάσεων σε αυτήν δεν καθορίζεται από το ρολόϊ του επεξεργαστή (δεν έχει σαν είσοδο το ρολόϊ που έχουν οι ακμοπυροδότητοι καταχωρητές). Για να λειτουργήσει η μνήμη σωστά, ακολουθείται το πρωτόκολλο χρονισμού που φαίνεται στο σχήμα.
Memory timing diagram
Εγγραφή στη Μνήμη: γίνεται με βάση το σήμα wen --γιά κάθε εγγραφή: Ανάγνωση απο τη Μνήμη: γίνεται με βάση το ren --γιά κάθε ανάγνωση: Προσοχή: Αν τυχόν χρειάζεται να κάνω δύο διαδοχικές εγγραφές, πρέπει, αφού ολοκληρωθεί η πρώτη, το wen να πέσει και μετά να ξανασηκωθεί για την δεύτερη. Ομοίως και με δύο διαδοχικές αναγνώσεις και το ren.

Αρχικοποίηση της Μνήμης: γίνεται με την εντολή "$readmemh" της Verilog. Παραδείγματος χάριν, το test bench μπορεί να λέει:

$readmemh("memory.hex", dat0.mem.data);
όπου, "dat0" το όνομα του datapath σας μέσα στο test bench, "mem" το όνομα της μνήμης σας μέσα στο datapath, και "data" είναι το όνομα του εσωτερικού πίνακα δεδομένου μέσα στη μνήμη. Το αρχείο "memory.hex", που πρέπει να βρίσκεται στο directory στο οποίο τρέχετε τη Verilog και πρέπει να είναι της μορφής:
  @0  00000000
  @4  20100009
  @8  00000000
  @C  00000000  ... κλπ...
Η αριστερή στήλη, μετά το "@", έχει τη διεύθυνση της μνήμης (στο δεκαεξαδικό σύστημα), ενώ η δεξιά στήλη έχει τα δεδομένα (στο δεκαεξαδικό σύστημα, επίσης) που θα φορτωθούν στην αντίστοιχη θέση μνήμης. Στο παραπάνω παράδειγμα, οι λέξεις στις διευθύνσεις 0, 8, και 12 είναι μηδέν, ενώ στη διεύθυνση 4 βρίσκεται η τιμή 32'h20100009. Αν θεωρήσουμε ότι στη διεύθυνση 4 είναι αποθηκευμένη μιά εντολή, τότε αυτή είναι η "addi $16, $0, 9". Οι μη αρχικοποιημένες θέσεις μνήμης θα περιέχουν "x".

Εναλλακτικά, υπάρχει η εντολή "$readmemb", με ακριβώς την ίδια σύνταξη. Γιά αυτήν, το αρχείο πρέπει να έχει την ίδια μορφή όπως παραπάνω, με τις διευθύνσεις στην αριστερή στήλη πάλι στο δεκαεξαδικό, όμως, εδώ, η δεξιά στήλη θα έχει τα δεδομένα στο δυαδικό σύστημα. Έτσι, η εντολή addi στη διεύθυνση 4 θα γραφόταν "@4   00100000000100000000000000001001", ή ακόμα καλύτερα, αφού η Verilog επιτρέπει διαχωριστικά underscores:

@4   001000_00000_10000_0000000000001001

5.   RegFile (Αρχείο Καταχωρητών)

module RegFile (raA, raB, wa, wen, wd, rdA, rdB);
Αρχείο τριανταδύο 32-μπιτων καταχωρητών, με 2 πόρτες ασύγχρονης ανάγνωσης και 1 πόρτα ασύγχρονης εγγραφής.
Πόρτες:
raA
Είσοδος (5 bits): διεύθυνση ανάγνωσης πρώτης πόρτας. Ανάγνωση απο τη διεύθυνση 0 δίνει πάντα 0.
raB
Είσοδος (5 bits): διεύθυνση ανάγνωσης δεύτερης πόρτας. Ανάγνωση απο τη διεύθυνση 0 δίνει πάντα 0.
wa
Είσοδος (5 bits): διεύθυνση εγγραφής. Εγγραφή στη διεύθυνση 0 δεν έχει αποτέλεσμα.
wen
Είσοδος (1 bit): ενεργοποίηση εγγραφής (write enable).
wd
Είσοδος (32 bits): είσοδος δεδομένων προς εγγραφή.
rdA
Εξοδος (32 bits): έξοδος δεδομένων ανάγνωσης πρώτης πόρτας.
rdB
Εξοδος (32 bits): έξοδος δεδομένων ανάγνωσης δεύτερης πόρτας.
Παράδειγμα χρήσης:
RegFile rf (rs, rt, rWA, regWr, rWD, regA, regB);
Και το Register File, όπως και η μνήμη, είναι ασύγχρονη. Οι αναγνώσεις γίνονται "συνδυαστικά", απλώς τοποθετώντας τις διευθύνσεις προς ανάγνωση και παίρνοντας μετά απο λίγο τα αποτελέσματα. Η εγγραφή γίνεται όπως και στη μνήμη, με χρήση του wen. Αναλυτικότερα, το πρωτόκολλο φαίνεται στο σχήμα.
Register file timing diagram

Εγγραφή στο Αρχείο Καταχωρητών: γίνεται με βάση το σήμα wen --γιά κάθε εγγραφή:

Ανάγνωση από το Αρχείο Καταχωρητών:
γίνεται απλώς με τη διεύθυνση του καταχωρητή. Στο σχήμα φαίνεται ένα παράδειγμα για την πρώτη πόρτα, αλλά τα ίδια ακριβώς ισχύουν και γιά την δεύτερη. Όταν αλλάζει η διεύθυνση, μετά από 1.2 ns (το πολύ) εμφανίζεται στην έξοδο η τιμή του καταχωρητή. Προσοχή: η έξοδος χαλάει αμέσως μόλις αλλάξει η διεύθυνση. Εδώ, αντίθετα απο τη μνήμη, μπορούμε να διαβάζουμε συνεχώς τιμές από μιά πόρτα, απλώς αλλάζοντας διαδοχικά τη διεύθυνση. Αναγνώσεις μπορούν να γίνονται και ταυτόχρονα με εγγραφή, αρκεί να αφορούν διαφορετικό καταχωρητή --αν διαβάζουμε έναν καταχωρητή την ίδια ώρα που τον γράφουμε είναι ασαφές πότε εμφανίζονται τα νέα δεδομένα στην έξοδο.

Αρχικοποίηση του αρχείου καταχωρητών θα μπορούσε να γίνει όπως παραπάνω γιά τη μνήμη, όμως το σωστό είναι να μην αρχικοποιήστε τους καταχωρητές "τεχνητά", μέσω Verilog, αλλά το πρόγραμμα που θα τρέξει να αρχικοποιεί μόνο του, έναν-έναν τους καταχωρητές που θα χρησιμοποιήσει.

Πρόσβαση στο Εσωτερικό, γιά Σκοπούς Αποσφαλμάτωσης:
Τα κυκλώματα του επεξεργαστή προσπελαύνουν το αρχείο καταχωρητών μόνο μέσω των παραπάνω εγγραφών και αναγνώσεων. Εάν πάντως ο χρήστης, γιά σκοπούς αποσφαλμάτωσης (debugging) και μόνο, θέλει να έχει πρόσβαση στα περιεχόμενα συγκεκριμένων καταχωρητών --π.χ. να διαβάσει το παρόν περιεχόμενο του καταχωρητή $5-- μπορεί να το κάνει ως εξής (π.χ. μέσα από το test bench): "dat0.rf.data[5]", όπου "dat0" το όνομα του datapath μέσα στο test bench, και "rf" το όνομα του register file μέσα στο datapath. (Αν θέλουμε τα bits [8:5] του $5, δεν μπορούμε να πούμε απλώς "dat0.rf.data[5][8:5]", αλλά πρέπει να πούμε "wire [31:0] r5; assign r5 = dat0.rf.data[5]; r5[8:5]").

6.   NOR32

module NOR32 (out, in32);
Πύλη NOR 32 εισόδων. Οι είσοδοι έρχονται όλες μαζί, με τη μορφή ενός bus των 32 bits.
Πόρτες:
out
Εξοδος (1 bit): το λογικό NOR των 32 bits εισόδου. Η καθυστέρηση της εξόδου, είναι 0.3 ns (το πολύ).
in32
Είσοδος (32 bits): τριανταδύο bits εισόδου.
Παράδειγμα χρήσης:
NOR32 zerologic (zero, ALUarith);


[Exercises 10. Datapath, and onwards] [printer version - PDF]

Up to the Home Page of CS-225
Originally written by S. Lyberis and G. Sapountzis;
© copyright University of Crete, Greece.
last updated: 22 Apr. 2004, by M. Katevenis.