ΗΥ-225: Οργάνωση Υπολογιστών
Άνοιξη 2005
Τμ. Επ. Υπολογιστών
© Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΗΥ-225: Οργάνωση Υπολογιστών

[printer version, in PDF]

Στόχοι του Μαθήματος:

Περιεχόμενο του Μαθήματος:

Ασκήσεις, Εργασίες, Βιβλίο:

Θέση στο Πρόγραμμα Σπουδών:

Διδάσκοντες, Βοηθοί:

Πρόγραμμα Διδασκαλίας, Ηλεκτρονική Επικοινωνία:

Βαθμολογία:

Βαθμός τελικής εξέτασης κάτω του 4.0 στα 10 (οιασδήποτε περιόδου) προκαλεί αποτυχία στο μάθημα. Οι εξετάσεις (προόδου & τελική) είναι με κλειστές σημειώσεις. Καθυστερήσεις παράδοσης ασκήσεων και εργασιών συνεπάγονται αφαίρεση 2 βαθμών (σε άριστα 10) γιά καθυστέρηση έως και μία (1) εβδομάδα, και μηδενισμό πέραν τούτου. Οι συνηθισμένες βλάβες των υπολογιστών --περιοδικές ή απρόβλεπτες-- δεν παρατείνουν τις προθεσμίες παράδοσης των ασκήσεων. Οι δυσκολότερες ασκήσεις θα εξεταστούν και προφορικά. Κάθε αντιγραφή τιμωρείται αυστηρά.

Συνιστάται ένθερμα στους εγγεγραμμένους στο μάθημα να λύνουν ανελλειπώς όλες τις ασκήσεις και την εργασία, να διαβάζουν το μάθημα καθ' όλη τη διάρκεια του εξαμήνου --όχι μόνο κατά την εξεταστική περίοδο-- και να το περάσουν κατά την Α' εξεταστική περίοδο --η εμπειρία των διδασκόντων δείχνει ότι τα μαθήματα περνιούνται πολύ ευκολότερα τότε, όταν η ύλη είναι ακόμη φρέσκια στη μνήμη.


Up to the Home Page of CS-225
 
© copyright University of Crete, Greece.
Last updated: 8 May 2005, by M. Katevenis.