Πανεπιστήμιο Κρήτης
ΗΥ-225
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών
Ανοιξη 2000
ΗΥ-225: Οργάνωση Υπολογιστών
2000-05-12 - βδομάδα 12
Δ. Πνευματικάτος  
7η Σειρά Ασκήσεων

Προθεσμία έως Παρασκευή 26 Μαΐου

(Παραδώστε την άσκηση στο γραφείο του διδάσκοντα)

7.1: Θεωρήστε μια ακολουθία προσπελάσεων στις εξής διευθύνσεις λέξεων (όχι bytes):

5, 2, 6, 9, 21, 18, 20, 57, 10, 12, 5, 44, 7, 6, 10, 18

Θεωρήστε μια κρυφή μνήμη μεγέθους 16 λέξεων, direct-mapped, με μέγεθος block: (i) 1 λέξη, (ii) 4 λέξεις, και η οποία αρχικά είναι κενή. Για κάθε ένα απο τα δύο μεγέθη block:

(α) δείξτε για καθεμία από τις προσπελάσεις εάν είναι hit ή miss.
(β) Δείξτε τα τελικά περιεχόμενα της κρυφής μνήμης (δηλαδή τις διευθύνσεις των λέξεων που περιέχει και τις θέσεις στις οποίες τις περιέχει) μετά και την τελευταία προσπέλαση.
7.2: Για την παραπάνω ακολουθία προσπελάσεων και τις παραπάνω κρυφές μνήμες, υπολογίστε το μέσο χρόνο πρόσβασης στη ιεραρχία μνήμης εάν το miss penalty είναι 8 κύκλοι για block size μιάς λέξης και 11 κύκλοι για block size τεσσάρων λέξεων.

7.3: Σχεδιάστε μια κρυφή μνήμη με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: μέγεθος 32 Kbytes, block-size 4 λέξεις, 2-way set-associative, write-back. Θεωρήστε οτι οι διευθύνσεις από τον επεξεργαστή εχουν πλάτος 32 bits και δείξτε το πλάτος όλων των πεδίων της κρυφής μνήμης. Πόσο αποθηκευτικός χώρος απαιτήται;