ΗΥ-225: Οργάνωση Υπολογιστών
Άνοιξη 2009
Τμ. Επ. Υπολογιστών
© Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σειρά Ασκήσεων 9:
Δεύτερη Γνωριμία με τη Γλώσσα Verilog

Προθεσμία έως Πέμπτη 26 Μαρτίου 2009, ώρα 23:59 (βδομάδα 8)
Υπενθύμιση Διαγωνισμού Προόδου: Σάββατο, 21 Μαρτίου 2009, ώρα 9:15 - 11:05 π.μ.
[Up - Table of Contents]
[Prev - 8. Verilog Intro. 1]
[printer version - PDF]
[10. Processor Datapath - Next]
Ο σκοπός αυτής της σειράς ασκήσεων είναι η παρουσίαση ορισμένων επιπλέον δυνατοτήτων της γλώσσας Verilog και η περαιτέρω εξοικείωση σας με τα συναφή εργαλεία. Συγκεκριμένα θα χρησιμοποιήσουμε:
 • Συνδυαστικά και ακολουθιακά στοιχεία από τη βιβλιοθήκη του μαθήματος (lib9_mux2, lib9_mux4, lib9_alu, lib9_reg).
 • Σταθερές και σήματα πολλών bits.
 • Ρολόϊ.
  Οι επιμέρους άσκησεις της σειράς 9 περιλαμβάνουν:
 • Μελέτη ενός κυκλώματος και της περιγραφής του σε Verilog που δίδονται.
 • Προσομοίωση του κώδικα με τον compiler Ιcarus Verilog.
 • Έλεγχος των εξόδων του συστήματος με το εργαλείο κυματομορφών gtkwave .
 • Επέκταση του κώδικα για να περιλαμβάνει νέα κυκλώματα και επαναπροσομοίωση και έλεγχο εξόδων.
 • Registered ALU-MUX example circuit

  Άσκηση 9.1:   Περιγραφή Κυκλώματος σε Verilog

  Το κύκλωμα με το οποίο θα ξεκινήσουμε φαίνεται στο σχήμα δίπλα. Τα άσπρα βέλη χρησιμοποιούνται για να δείξουν ότι τα σύρματα αυτά είναι είσοδοι ή έξοδοι απο το σύστημα μας. Το σύστημα διαβάζει τις εισόδους in_a και in_b σε κάθε κύκλο ρολογιού clk, υπολογίζει την πράξη μεταξύ τους --όπως ορίζει το alu_op-- και τέλος αποθηκεύει στον καταχωρητή εξόδου είτε το αποτέλεσμα αυτό ή την είσοδο in_b (από τον καταχωρητή εισόδου). Ο κώδικας που περιγράφει το κύκλωμα αυτό σε Verilog είναι ο εξής:
    module ask9a (out, in_a, in_b, alu_op, mux_sel, clk);
      output [31:0] out;     // data output
      input [31:0] in_a, in_b;  // data inputs
      input  [1:0] alu_op;    // control inputs
      input     mux_sel;
      input clk;         // clock
  
      // declare internal signals:
      wire [31:0] reg_a, reg_b, alu_out, mux_out;
  
      // input registers:
      lib9_reg #32 r0 (reg_a, in_a, clk);
      lib9_reg #32 r1 (reg_b, in_b, clk);
  
      // ALU:
      lib9_alu #32 alu0 (alu_out, reg_a, reg_b, alu_op);
  
      // mux:
      lib9_mux2 #32 m0 (mux_out, alu_out, reg_b, mux_sel);
  
      // output register:
      lib9_reg #32 r2 (out, mux_out, clk);
    endmodule 
  
  Γράψτε το παραπάνω module στο αρχείο "ask9a.v" --αυτή είναι η περιγραφή του κυκλώματος. Σε αυτήν την άσκηση, το περιβάλλον ελέγχου (test bench) θα είναι σε ξεχωριστό αρχείο, και δίδεται έτοιμο:
  ~hy225/verilog/test/test9a.v
  Αντιγράψτε το αρχείο αυτό στην περιοχή σας. Η βασική δομή του έχει ως εξής:
    `define clk_period 10
  
    module test;
      ...
      // clock:
      reg clk;
      initial clk = 1;
      always begin
          #(`clk_period / 2)
          clk = ~clk;
      end
      ...
      // instantiate the design:
      ask9a a0 (out, in_a, in_b, alu_op, mux_sel, clk);
      ...
      // vectors:
      initial begin
        ...
        @(posedge clk);
        #(`hold);
        in_a  = 3;
        in_b  = 'hFFFF;
        alu_op = 0;
        mux_sel = 1;
        @(posedge clk);
        ...
      end
      ...
    endmodule
  
  Θα χρειαστεί επίσης να αντιγράψετε στην περιοχή σας το αρχείο:
  ~hy225/verilog/lib/lib9.v
  που περιέχει τη βιβλιοθήκη των modules του ask9a: καταχωρητές (lib9_reg), αριθμητική-λογική μονάδα (lib9_alu), και πολυπλέκτες (lib9_mux2). Τρέξετε τον προσομοιωτή όπως στην άσκηση 8.3. Ελέγξτε ότι οι έξοδοι έχουν σωστή τιμή με βάση τις εισόδους. Προσοχή στο ποιές είσοδοι περνούν απο καταχωρητή και ποιές όχι!

  Άσκηση 9.2:   Έλεγχος Κυματομορφών με gtkwave

  Χρησιμοποιήστε το εργαλείο gtkwave, όπως στην άσκηση 8.4, γιά να δείτε τις κυματομορφές για τα σήματα.

  Άσκηση 9.3: Τροποποίηση του Κυκλώματος

  Registered ALU-MUX example circuit Τροποποιήστε το κύκλωμα που σας δόθηκε παραπάνω, ώστε να γίνει όπως στο σχήμα εδώ. Η καινούρια προσθήκη επιτρέπει το αποτέλεσμα να είναι ίσο με (in_a + 4), όταν mux_sel == 0. Τα στοιχεία που είναι καινούρια, ή που πρέπει να αλλάξουν απο το προηγούμενο σχέδιο, είναι απεικονισμένα με παχύτερες γραμμές. Γιά τον μεγαλύτερο πολυπλέκτη, θα χρειαστεί να αλλάξετε το module lib9_mux2 στο αμέσως μεγαλύτερο, "lib9_mux4", και να συνδέσετε μια τυχαία τιμή στην τελευταία του είσοδο (π.χ. ένα σύρμα με την τιμή 0). Οι πόρτες του module lib9_mux4 έχουν δηλωθεί στη βιβλιοθήκη, κατ' αναλογία με τις πόρτες του module lib9_mux2, με τη σειρά: έξοδος, είσοδος00, είσοδος01, είσοδος10, είσοδος11, σήμα ελέγχου. Σύρματα με σταθερές τιμές κανονικά θα έπρεπε να μπορούσατε να ορίσετε π.χ. με:
      wire [31:0] const_in;
      assign const_in = 32'h4; 
  
  Όμως, λόγω κάποιου bug που σχετίζεται και με τη δική μας (ΗΥ-225) βιβλιοθήκη, δηλώστε την επάνω είσοδο της νέας ALU σαν (αρχικοποιημένο) reg:
      reg [31:0] const_in;
      initial const_in = 32'h4;
  
  Υλοποιήστε την επέκταση αυτή σε ένα διαφορετικό αρχείο, "ask9b.v", με όνομα module "ask9b" αντί "ask9a", και δοκιμάστε την όπως προηγουμένως, χρησιμοποιώντας όμως το αρχείο "~hy225/verilog/test/test9b.v".

  Παραδώστε (submit), με τον τρόπο των προηγουμένων ασκήσεων, τρία αρχεία: τον κώδικά σας ask9b.v, ένα χαρακτηριστικό στιγμιότυπο από το gtkwave της άσκησης 9.2, gtkwave92.jpg, και ένα άλλο από το gtkwave της άσκησης 9.3, gtkwave93.jpg.  [Up - Table of Contents]
  [Prev - 8. Verilog Intro. 1]
  [printer version - PDF]
  [10. Processor Datapath - Next]

  Up to the Home Page of CS-225
   
  © copyright University of Crete, Greece.
  Last updated: 26 Apr. 2009, by M. Katevenis.