ΗΥ-225: Οργάνωση Υπολογιστών
Άνοιξη 2013
Τμ. Επ. Υπολογιστών
© Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σειρά Ασκήσεων 11:
Εικονική Μνήμη (Virtual Memory)

Παράδοση: Τετάρτη 29 Μαΐου 2013 (βδ. 12.2) σε χαρτί, στο μάθημα
[Up - Table of Contents] [old "10" printer version - PDF]

Βιβλίο (Ελληνικό, έκδοση 4) - διαβάστε τα εξής, και με τους εξής τρόπους:

 • Εικονική Μνήμη (§5.4, πρώτο μέρος) - σελίδες 571 έως και μέσον της 585: διαβάστε τις κανονικά, αποτελούν μέρος της εξεταστέας ύλης.
 • Προστασία Διεργασιών μέσω Εικονικής Μνήμης (μέρος της §5.4) - σελίδες 590 κάτω έως και 596: διαβάστε τις κανονικά, αποτελούν μέρος της εξεταστέας ύλης.
 • Σύνοψη Εικονικής Μνήμης (§5.4) και θέματα επίδοσης - σελίδες 600 - 602: διαβάστε τις κανονικά, αποτελούν μέρος της εξεταστέας ύλης.

 • Συνδυασμός εικονικής μνήμης, κρυφής μνήμης, και TLB - σελίδες 585 - 590: διαβάστε τα "στα γρήγορα" - εγκυκλοπαιδικά.
 • Λεπτομέρειες γιά TLB miss και page fault exceptions - σελίδες 597 - 599: διαβάστε τα "στα γρήγορα" - εγκυκλοπαιδικά.
 • Εικονικές Μηχανές (Virtual Machines) - §5.6, σελ. 611-617: σημαντικό θέμα γιά περαιτέρω προσωπική σας μελέτη, αλλά εκτός ύλης αυτού του μαθήματος.
 • Ένα κοινό πλαίσιο γιά ιεραρχίες μνήμης - §5.5, σελ. 602-611: ενδιαφέρον θέμα γιά περαιτέρω κατανόηση, αλλά εκτός ύλης αυτού του μαθήματος.

  11.1   SRAM, DRAM, Προσπελάσεις Συνεχόμενων Λέξεων, Διαφύλλωση (Interleaving):

  Το υλικό της ενότητας 11.1 μεταφέρθηκε στην ενότητα 12.0.

  11.2   Εικονική Μνήμη, Πίνακες Μετάφρασης, Προστασία Μνήμης:

  Η εικονική μνήμη χρησιμοποιείται γιά τρείς κυρίως σκοπούς:
  1. Προστασία μεταξύ των πολλαπλών διεργασιών (processes) που τρέχουν.
  2. Ανεξαρτησία διευθύνσεων μεταξύ των διεργασιών αυτών, και εκχώρηση μνήμης που μοιάζει να είναι συνεχόμενες διευθύνσεις ενώ στην πραγματικότητα αποτελείται από κομάτια (σελίδες) που βρίσκονται κατεσπαρμένα "εδώ κι εκεί" στη φυσική μνήμη.
  3. Δυνατότητα η κάθε διεργασία να "βλέπει" χώρο μνήμης μεγαλύτερο από το κομμάτι της φυσικής μνήμης που όντως της διατίθεται.
  Ο βασικός τρόπος λειτουργίας της εικονικής μνήμης είναι ο εξής. Κάθε διεύθυνση μνήμης που γεννά ο επεξεργαστής --δηλαδή το πρόγραμμα που τρέχει-- θεωρείται ως "εικονική διεύθυνση", και μεταφράζεται σε μιάν άλλη, "φυσική διεύθυνση", προτού δοθεί στη μνήμη γιά να επιλεγεί η λέξη την οποία τελικά θα προσπελάσει το πρόγραμμα. Η μετάφραση αυτή φροντίζει:
  1. Να ελέγχει ότι η διεργασία που τρέχει έχει δικαίωμα να κάνει την προσπέλαση που ζητά (ανάγνωση/εγγραφή/εκτέλεση) στη διεύθυνση που ζητά.
  2. Να μεταφράζει τις εικονικές διευθύνσεις της κάθε διεργασίας σε διαφορετικές φυσικές διευθύνσεις γιά την κάθε διεργασία, εκτός των περιπτώσεων που θέλουμε οι διεργασίες να επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω κοινόχρηστης μνήμης (shared memory).
  3. Να μεταφράζει τις πιό συχνά (επί του παρόντος) χρησιμοποιούμενες εικονικές διευθύνσεις στις φυσικές διευθύνσεις όπου αυτές "χωράνε", ενώ όσες δεν χωράνε στην υπάρχουσα φυσική μνήμη προκαλούν σφάλμα σελίδας (page fault), ώστε να φροντίσει το λειτουργικό σύστημα να τις φέρει (συνήθως από το δίσκο).
  Η μετάφραση διευθύνσεων γίνεται απεικονίζοντας ολόκληρες "σελίδες" (pages) εικονικής μνήμης σε ολόκληρες φυσικές σελίδες. Το μέγεθος της σελίδας είναι αρκετά KBytes σήμερα, και η τάση είναι να μεγαλώνει με τα χρόνια. Γιά να γίνεται η μετάφραση γρήγορα, χρησιμοποιείται συνήθως ένας μικρός κατάλογος ζευγών εικονικής-φυσικής σελίδας γιά τις πιό συχνά χρησιμοποιούμενες σελίδες --ο "TLB" (Translation Lookaside Buffer)-- οργανωμένος σαν μιά μικρή κρυφή μνήμη, συνήθως πλήρως προσεταιριστική. Οταν μιάν εικονική σελίδα δεν την βρίσκουμε στον TLB, τότε την αναζητάμε στους Πίνακες Μετάφρασης, που βρίσκονται στη μνήμη.

  Θεωρήστε το εξής μικρό (εξωπραγματικό σήμερα) σύστημα εικονικής μνήμης, σαν απλό παράδειγμα.

  Τότε, η μετάφραση μιάς εικονικής διεύθυνσης, π.χ. της FE210, στην αντίστοιχη φυσική γίνεται ως εξής:

  Διαχωρισμός και Προστασία Διεργασιών: το hardware του επεξεργαστή βρίσκει τον πίνακα μετάφρασης της τρέχουσας διεργασίας από τη (φυσική) διεύθυνση βάσης του πίνακα αυτού, που είναι γραμμένη (από το λειτουργικό σύστημα) σ' έναν ειδικό καταχωρητή του συστήματος διαχείρισης μνήμης --όχι στο κανονικό register file. Όταν ο επεξεργαστής τρέχει σε "user mode", δεν επιτρέπεται να γράψει αυτόν τον καταχωρητή, ούτως ώστε να μην μπορεί να υποκριθεί ότι είναι άλλη διεργασία, δηλαδή να μην μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στη μνήμη άλλων διεργασιών.

  Προστασία Λειτουργικού Συστήματος: Ο παραπάνω ειδικός καταχωρητής που καθορίζει τον τρέχοντα πίνακα μετάφρασης --δηλαδή την τρέχουσα διεργασία-- είναι προσπελάσιμος από τον επεξεργαστή μόνον όταν ο επεξεργαστής βρίσκεται σε "kernel mode", δηλαδή τρέχει το λειτουργικό σύστημα. Κάθε εξαίρεση (exception) --περιλαμβανόμενου και του καλέσματος συστήματος (system call)-- αποθηκεύει την παλιά κατάσταση (user/kernel) στην οποία έτρεχε ο επεξεργαστής, και φέρνει τον επεξεργαστή σε kernel mode. Έτσι, ο trap (exception) handler εκτελείται πάντα σε kernel mode, ενώ ο μόνος τρόπος γιά ένα χρήστη να φέρει τον επεξεργαστή σε kernel mode είναι να προκαλέσει εξαίρεση, εκτελώντας μιάν εντολή system call --κάτι σαν παράνομη εντολή που προκαλεί εξαίρεση, αλλά που το λειτουργικό σύστημα ξέρει ότι προορίζεται σαν system call και όχι σαν απλή παράνομη εντολή λόγω προγραμματιστικού σφάλματος. Το κάλεσμα συστήματος είναι επίτηδες φτιαγμένο να συμπεριφέρεται σαν εξαίρεση (exception), και όχι σαν απλό κάλεσμα διαδικασίας (εντολή jal), ούτως ώστε η είσοδος στο λειτουργικό σύστημα --που πρέπει να γίνει σε kernel mode-- να γίνεται μόνο στην προκαθορισμένη διεύθυνση του trap handler, και όχι σε οιαδήποτε άλλη αυθαίρετη διεύθυνση θα μπορούσε να ζητήσει ένας κακόβουλος χρήστης προκειμένου να παρακάμψει το μέρος εκείνο του λειτουργικού συστήματος που κάνει τους ελέγχους του εάν ο χρήστης έχει δικαίωμα να ζητήσει αυτό που ζητά.

  Παρούσες/Απούσες Σελίδες και Προστασία Σελίδων: Κάθε θέση του πίνακα μετάφρασης περιέχει:

  "Παράνομες" προσπελάσεις εικονικής μνήμης είναι π.χ. οι εξής: (i) προσπάθεια εγγραφής σε σελίδα όπου δεν έχω δικαίωμα εγγραφής (π.χ. σελίδα read-ony), ή (ii) προσπάθεια ανάγνωσης δεδομένων από σελίδα που είναι, π.χ. "execute-only" (δηλ. περιέχει εντολές), ή (iii) προσπάθεια ανάγνωσης με σκοπό την εκτέλεση (instruction fetch) από σελίδα που δεν περιέχει εκτελέσιμες εντολές, ή (iv) προσπάθεια προσπέλασης οιασδήποτε μορφής σε σελίδα "unallocated", δηλαδή που ούτε ο compiler έβαλε εκεί (στατικά) κάποιο μέρος του προγράμματος (εντολές ή δεδομένα), ούτε η malloc() εκχώρησε εκεί (δυναμικά) χώρο (άδεια χρήσης). Τέτοιες "παράνομες" προσπελάσεις προκαλούν πρόωρο τερματισμό της εκτέλεσης, με το οικείο σε όλους μας μήνυμα "segmentation violation - core dumped".

  "Απούσες (αλλά νόμιμες)" σελίδες εικονικής μνήμης είναι εκείνες που ναι μεν το πρόγραμμα έχει νόμιμο δικαιώμα προσπέλασης σε αυτές (δηλ. δεν είναι παράνομη η προσπέλαση), αλλά όμως τυχαίνει (είτε ελλείψει επαρκούς μνήμης, είτε επειδή ποτέ μέχρι στιγμής δεν την είχε ζητήσει το πρόγραμμα) η σελίδα αυτή να μην βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην (κεντρική) μνήμη (RAM) του υπολογιστή, αλλά στο (σκληρό) δίσκο. Προσπελάσεις σε απούσες σελίδες προκαλούν προσωρινή διακοπή της εκτέλεσης του προγράμματος (page fault interrupt), ανάληψη από το λειτουργικό σύστημα να προσκομίσει την απούσα σελίδα, και επανεκκίνηση του προγράμματος "σαν να μη συνέβη τίποτα" μετά την προσκόμιση αυτή.

  Άσκηση 11.3:   Μονοεπίπεδος Πίνακας Μετάφρασης

  (α) Γιά το παραπάνω μικρό (εξωπραγματικό σήμερα) παράδειγμα εικονικής μνήμης, κάντε ένα σχηματικό διάγραμμα που να δείχνει τον καταχωρητή που περιέχει τον pointer στον πίνακα μετάφρασης της παρούσας διεργασίας, τον πίνακα μετάφρασης, την εικονική διεύθυνση (20 bits) που γεννά ο επεξεργαστής, τα πεδία από τα οποία αυτή αποτελείται, από που προέρχεται το index στον πίνακα μετάφρασης, τι διαβάζουμε από τη θέση εκείνη του πίνακα, και πώς συνθέτουμε τη φυσική διεύθυνση (16 bits).

  (β) Έστω ότι, στο παραπάνω απλό παράδειγμά μας, η διεργασία μας έχει τις εξής σελίδες:

  Δείξτε τα περιεχόμενα του πίνακα μετάφρασης της διεργασίας μας, χωρίς τα reference bits αλλά με όλα τα άλλα πεδία του (256 γραμμές επί 4 πεδία ανά γραμμή --επιτρέπεται η χρήση αποσιωποιητικών...).

  (γ) Ποιές από τις παρακάτω προσπελάσεις στις εικονικές διευθύνσεις που δίδονται προκαλούν σφάλμα σελίδας και γιατί; Οι υπόλοιπες, σε ποιά φυσική διεύθυνση μεταφράζονται;

  01038 (fetch), 0B0F4 (read), D001C (write), 0292C (fetch), 00000 (read), 99F88 (read), FE5D8 (write), FF100 (fetch), DD0CC (write), D0444 (read), 03FF4 (fetch), D1FFC (write), 008E4 (write), D7700 (read), 01E40 (write).

  Άσκηση 11.4:   Πολυεπίπεδοι Πίνακες Μετάφρασης - Οικονομία Χώρου

  Οι περισσότερες διεργασίες χρησιμοποιούν σχετικά λίγες από τις εικονικές τους σελίδες, και αυτές συνοθηλευμένες (clustered) σε μερικές "γειτονιές", όπως στην παραπάνω άσκηση 11.3. Εκμεταλλευόμενοι αυτή την ιδιότητα, μπορούμε να μειώσουμε το χώρο μνήμης που καταλαμβάνει ο πίνακας μετάφρασης της κάθε διεργασίας, σπάζοντας τον σε μερικούς μικρότερους πίνακες, οργανωμένους σαν μιά πολυ-επίπεδη ιεραρχία.

  Θεωρήστε ότι στο σύστημα μνήμης της άσκησης 11.3 αλλάζουμε τον μοναδικό (μονοεπίπεδο) πίνακα μετάφρασης ανά διεργασία σε διεπίπεδους πίνακες, ώς εξής. Κάθε διεργασία έχει έναν πίνακα πρώτου επιπέδου, μεγέθους 16 θέσεων. Τον πίνακα αυτόν τον βρίσκουμε μέσω του γνωστού pointer που περιέχεται στον ειδικό καταχωρητή που αναφέραμε παραπάνω. Χρησιμοποιούμε τα 4 MS bits της εικονικής διεύθυνσης γιά να επιλέξουμε μία από τις 16 θέσεις αυτού του πίνακα. Κάθε συνδυασμός των 4 αυτών bits, επομένως και κάθε θέση αυτού του πίνακα, αντιστοιχεί σε 16 εικονικές σελίδες. Εαν καμία από αυτές τις 16 σελίδες δεν υπάρχει στη φυσική μνήμη, τότε σημειώνουμε τη θέση αυτή του πίνακα πρώτου επιπέδου σαν άκυρη (valid bit = 0). Αλλοιώς, η θέση αυτή του πίνακα πρώτου επιπέδου περιέχει έναν pointer σε ένα πίνακα μετάφρασης δευτέρου επιπέδου. Εάν η εικονική μας διεύθυνση μας οδήγησε σε τέτοια θέση στον πίνακα πρώτου επιπέδου, τότε χρησιμοποιούμε τα επόμενα 4 bits της εικονικής διεύθυνσης σαν index στον πίνακα δευτέρου επιπέδου όπου μας οδήγησε ο πίνακας πρώτου επιπέδου. Εκεί, στον πίνακα δευτέρου επιπέδου, βρίσκουμε τα τελικά στοιχεία γιά τη σελίδα που ζητάμε.

  (αβγ) Κάντε ένα διάγραμμα ανάλογο προς αυτό της άσκησης 11.3(α) γιά το διεπίπεδο σύστημα μετάφρασης αυτής της άσκησης. Στο ίδιο διάγραμμα, δείξτε όλους τους πίνακες δευτέρου επιπέδου που θα υπάρχουν γιά τις σελίδες της άσκησης 11.3(β). Επίσης δείξτε, όλα τα περιεχόμενα όλων των πινάκων μετάφρασης, πρώτου και δευτέρου επιπέδου. Βεβαιωθείτε (χωρίς να δώσετε γραπτά την απάντησή σας) ότι το σύστημα αυτό μεταφράζει τις διευθύνσεις της άσκησης 11.3(γ) το ίδιο όπως και το μονοεπίπεδο σύστημα της άσκησης εκείνης.

  (δ) Πόσες θέσεις μνήμης καταλαμβάνουν όλοι οι πίνακες μετάφρασης του παρόντος διεπίπεδου συστήματος γιά τη διεργασία μας και γιά τις σελίδες (β); Σε σχέση με το μονοεπίπεδο σύστημα της άσκησης 11.3(β) υπάρχει οικονομία στο χώρο μνήμης που καταλαμβάνεται;

  Άσκηση 11.5:   Πολυεπίπεδοι Πίνακες Μετάφρασης σε ένα Ρεαλιστικό Σύστημα

  Επαναλάβετε την άσκηση 11.4(α) --που ήταν σαν την 11.3(α) (σχηματικό διάγραμμα πινάκων μετάφρασης)-- αυτή τη φορά γιά ένα ρεαλιστικό, σημερινό, σύστημα εικονικής μνήμης:

  Άσκηση 11.6:   TLB, Process ID, και Κοινόχρηστες Σελίδες

  Όπως είπαμε και παραπάνω, γιά να γίνεται η μετάφραση γρήγορα, χρησιμοποιείται συνήθως ένας μικρός κατάλογος ζευγών εικονικής-φυσικής σελίδας γιά τις πιό συχνά χρησιμοποιούμενες σελίδες, ο "TLB" (Translation Lookaside Buffer), οργανωμένος σαν μιά μικρή κρυφή μνήμη, συνήθως πλήρως προσεταιριστική.

  Προκειμένου να μην αναγκαζόμαστε να ακυρώνουμε τα περιεχόμενα του TLB σε κάθε αλλαγή της διεργασίας που τρέχει (context swap), θέλουμε να μπορούμε να έχουμε μέσα στο TLB, ταυτόχρονα, ζευγάρια εικονικής-φυσικής σελίδας πολλών διαφορετικών διεργασιών. Αυτό όμως απαιτεί να μπορούμε να τα ξεχωρίζουμε μεταξύ τους, αφού την κάθε ορισμένη εικονική διεύθυνση ενδέχεται να την χρησιμοποιούν πολλές διεργασίες αλλά γιά διαφορετική πληροφορία και κατά διαφορετικό τρόπο η κάθεμία. Γιά να γίνεται ο διαχωρισμός αυτός, καταγράφουμε τον αριθμό διεργασίας ("PID", Process Identifier) μαζί με τον αριθμό εικονικής σελίδας αυτής της διεργασίας σε κάθε θέση (ζευγάρι εικονικής-φυσικής σελίδας) του TLB.

  (α) Θεωρήστε την εικονική μνήμη της άσκησης 11.3, και θεωρήστε ότι το PID έχει μέγεθος 8 bits (μέχρι 256 ταυτόχρονες διεργασίες). Θεωρήστε ένα TLB μεγέθους 16 θέσεων, με πλήρως προσεταιριστική τοποθέτηση ζευγών (οιοδήποτε ζεύγος μετάφρασης μπορεί να μπεί οπουδήποτε στο TLB). Ποιά πεδία πρέπει να έχει η κάθε θέση αυτού του TLB, και τι μεγέθους το καθένα;

  (β) Δώστε ένα αριθμητικό παράδειγμα του πλήρους περιεχομένου του TLB όταν αυτό περιέχει ζευγάρια μετάφρασης γιά τις εξής σελίδες:

  (γ) Οι διεργασίες 3B και 3C, παραπάνω, είναι προστατευμένες η μία από την άλλη; Μπορεί η μία να διαβάσει τα δεδομένα της άλλης (κλέβοντας έτσι, π.χ., ο ένας χρήστης τον αριθμό πιστωτικής κάρτας που ο άλλος πληκτρολογεί στον browser του γιά μιάν αγορά μέσω διαδικτύου); Μπορεί η μία να αλλοιώσει (γράψει) τα δεδομένα της άλλης (παραπλανόντας έτσι, π.χ., ο ένας χρήστης τον άλλον); Μπορεί η μία να καταστρέψει (γράψει) τον κώδικα της άλλης ("κολλώντας" έτσι, π.χ., ο ένας χρήστης τον άλλον); Πώς εξασφαλίζουμε την επιθυμητή προστασία και ανεξαρτησία μεταξύ αυτών των δύο διεργασιών, ενώ ταυτόχρονα κάνουμε και οικονομία μνήμης κρατώντας ένα μόνο φυσικό αντίτυπο του κώδικα που αυτές τρέχουν;


  © copyright University of Crete, Greece. Last updated: 28 May 2013 by M. Katevenis.